h o m e  
  c a t a l o g  
  c o n t a c t B L O G
     
 
 

 
S K I R T - J I G     5   G R A M E
FOTO COD NUME GREUTATE CARLIG CULOARE SKIRT
S-08-003 SKIRT-JIG 5 gr. 4/0  VANADIUM FORGED ALB/NEGRU - ROSU
S-08-006 SKIRT-JIG 5 gr. 4/0  VANADIUM FORGED ROSU - CHARTREUSE
S-08-008 SKIRT-JIG 5 gr. 4/0  VANADIUM FORGED ALB/NEGRU - CHARTREUSE
S-08-010 SKIRT-JIG 5 gr. 4/0  VANADIUM FORGED ALB/NEGRU - PEARL
S-08-011 SKIRT-JIG 5 gr. 4/0  VANADIUM FORGED ORANGE/NEGRU - ROSU
S-08-012 SKIRT-JIG 5 gr. 4/0  VANADIUM FORGED NEGRU - ALBASTRU
 
S K I R T - J I G     7   G R A M E
FOTO COD NUME GREUTATE CARLIG CULOARE SKIRT
S-08-023 SKIRT-JIG 7 gr. 4/0  VANADIUM FORGED ALB/NEGRU - ROSU
S-08-026 SKIRT-JIG 7 gr. 4/0  VANADIUM FORGED ROSU - CHARTREUSE
S-08-028 SKIRT-JIG 7 gr. 4/0  VANADIUM FORGED ALB/NEGRU - CHARTREUSE
S-08-030 SKIRT-JIG 7 gr. 4/0  VANADIUM FORGED ALB/NEGRU - PEARL
S-08-031 SKIRT-JIG 7 gr. 4/0  VANADIUM FORGED ORANGE/NEGRU - ROSU
S-08-032 SKIRT-JIG 7 gr. 4/0  VANADIUM FORGED NEGRU - ALBASTRU
 

      A R T I C O L E     D E S P R E     S K I R T - J I G

 

copyright 2008 BERTI. hand made lures